PREAMBUŁA
1 - Strona internetowa www.livedeco.com jest wydawany przez firmę MANCUP SARL, której siedziba znajduje się w Saint Egreve (38120), 8, rue des glairaux, zarejestrowaną pod unikalnym numerem identyfikacyjnym 501 144 216 RCS Grenoble (MANCUP).

MANCUP jest autorem oferty sprzedaży produktów prezentowanych na swojej stronie internetowej: www.livedeco.com (nazywany dalej "Stroną internetową")

2 - Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży obowiązują pomiędzy MANCUP "LiveDeco"i Klient Strony Internetowej.

Ogólne Warunki Sprzedaży, a także formularz zamówienia i potwierdzenie zamówienia stanowią umowę sprzedaży między Klientem a MANCUP " LiveDeco» dotyczący sprzedaży zamówionych Produktów.

Każde zamówienie złożone na stronie internetowej wymaga, aby Klient bez zastrzeżeń zaakceptował wcześniej Ogólne Warunki Sprzedaży w całości. W przypadku niezgody z warunkami Ogólnych Warunków Sprzedaży, Klient nie powinien korzystać ze strony internetowej.

MANCUP "LiveDeco» zastrzega sobie prawo do dostosowania lub zmiany tych Ogólnych Warunków Sprzedaży w dowolnym momencie i bez uprzedzenia, a dostosowania lub zmiany te będą miały zastosowanie do wszystkich zamówień złożonych po tych dostosowaniach lub zmianach.

W przypadku zmiany, Ogólne Warunki Sprzedaży stosowane do zamówienia Klienta są te, które były dostępne online i które Klient zaakceptował w dniu składania zamówienia.

3 - Wszelkie informacje dotyczące realizacji jednego lub więcej zamówień, lub obsługi reklamacji, Klient powinien skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta:
- Przez telefon: 01 79 72 50 05 (koszt połączenia lokalnego) od poniedziałku do piątku od 10:00 do 12:00 i od 14:00 do 17:00.
- Listem na poniższy adres: LIVEDECO / MANCUP: 8, RUE DES GLAIRAUX - 38120 SAINT EGREVE
- Przez email: [email protected]ARTYKUŁ 1 - DEFINICJE
Terminy i wyrażenia oznaczone wielką literą w Ogólnych Warunkach Sprzedaży mają znaczenie wskazane poniżej (niezależnie od tego, czy są używane w liczbie pojedynczej czy mnogiej).
- "Warunki Ogólne Sprzedaży": odnoszą się do niniejszego dokumentu, czyli do warunków i zasad obowiązujących w relacjach pomiędzy MANCUP „LiveDeco"i Klient ;
- "Zamówienie": oznacza zlecenie zakupu przez Klienta dotyczące jednego lub więcej Produktu(ów) złożone za pomocą strony internetowej lub za pośrednictwem Obsługi Klienta ;
- "Strona internetowa": oznacza stronę internetową dostępną pod adresem www.livedeco.com wydany przez MANCUP "LiveDeco» i/lub na każdy inny adres o różnym rozszerzeniu ;
- "Produkt": oznacza produkt oferowany na sprzedaż na stronie internetowej ;
- "Klient": oznacza pełnoletnią osobę fizyczną będącą konsumentem, która korzysta z witryny internetowej i nabywa jeden lub więcej produkt(ów) na swoje osobiste potrzeby, za pośrednictwem strony internetowej, po wcześniejszym przystąpieniu do Ogólnych Warunków Sprzedaży.ARTYKUŁ 2 - PRZEDMIOT
Ogólne Warunki Sprzedaży definiują prawa i obowiązki MANCUP "LiveDeco"i Klienta w ramach sprzedaży Produktów przez MANCUP"LiveDeco"na stronie internetowej lub za pośrednictwem obsługi klienta strony ustanowionej przez MANCUP"LiveDecoAby przetłumaczyć tekst, potrzebuję treści do przetłumaczenia. Proszę podać tekst w języku francuskim.

Każde korzystanie z Serwisu Internetowego oraz składanie Zamówienia na jeden lub więcej Produkt(ów) za pośrednictwem Serwisu Internetowego oznacza pełne i bezwarunkowe akceptowanie wszystkich Ogólnych Warunków Sprzedaży.

Ogólne Warunki Sprzedaży są zarezerwowane dla kupujących konsumentów.

Tylko osoby mające pełną zdolność prawną do zawierania umów dotyczących Produktów oferowanych na sprzedaż na Stronie mogą składać Zamówienia na Stronie Internetowej. Przy składaniu Zamówienia, Klient gwarantuje, że ma pełną zdolność prawną do przystąpienia do Ogólnych Warunków Sprzedaży, składania Zamówienia i zawarcia sprzedaży.ARTYKUŁ 3 - ZAŁOŻENIE KONTA
Aby zamówić Produkty na Stronie Internetowej, Klient musi założyć konto, podając wymagane informacje w formularzu rejestracyjnym.

W tym celu, Klient deklaruje, że dostarcza pełne, niebłędne informacje osobiste, które pozwalają na jego precyzyjną identyfikację w każdej sytuacji. Każda fantastyczna, oszczercza informacja osobista może spowodować zamknięcie konta Klienta i anulowanie jego zamówienia.

Podczas tworzenia swojego konta, Klient wybiera identyfikator i hasło. Klient zobowiązuje się do zachowania swojego identyfikatora i hasła w tajemnicy.

To konto będzie dostępne dla klienta w każdym momencie dzięki jego danym identyfikacyjnym.
Klient jest odpowiedzialny za wszystkie czynności wykonane na stronie internetowej za pomocą swojego identyfikatora i hasła. Każdy użytkownik zarejestrowany na stronie będzie zobowiązany do złożenia każdego zamówienia za pomocą swojego identyfikatora, z zastrzeżeniem prawa do odstąpienia od umowy zgodnie z artykułem 9.4.


ARTYKUŁ 4 - SPOSÓB ZAMAWIANIA - ZŁOŻENIE
4.1. Klient może złożyć zamówienie, w języku francuskim, bezpośrednio na stronie internetowej, po wprowadzeniu swoich danych identyfikacyjnych, zgodnie z artykułem 3.

4.2. Przeglądając różne działy na stronie internetowej, Klient może umieścić wybrane Produkty w swoim koszyku, klikając przycisk "Dodaj do koszyka". W dowolnym momencie, aż do potwierdzenia całego zamówienia, Klient może zmienić zdanie, zmienić ilości i anulować jeden lub więcej wybranych Produktów.

Każdy z kroków niezbędnych do sprzedaży jest określony na stronie internetowej.

Informacje o produktach mogą być udzielane, a także zamówienia mogą być składane przez klienta w języku francuskim, bezpośrednio do Obsługi Klienta pod numerem 01 79 72 50 05 (koszt połączenia lokalnego).

Za wszelkie zapytania informacyjne lub zamówienia, Klient ponosi koszty komunikacji telekomunikacyjnej podczas dostępu do Internetu i korzystania z witryny internetowej, lub podczas kontaktu z Biurem Obsługi Klienta strony internetowej.


4.3. Zgodnie z postanowieniami artykułu 1127-2 Kodeksu Cywilnego, Klient będzie miał możliwość sprawdzenia szczegółów swojego Zamówienia i jego całkowitej ceny, a w razie potrzeby, poprawienia lub zmodyfikowania go przed ostatecznym potwierdzeniem, aby wyrazić swoją akceptację.


MANCUP "LiveDeco"Nie może być pociągnięta do odpowiedzialności za błędy wprowadzania danych przez Klienta, ani za ich ewentualne konsekwencje w postaci opóźnień lub błędów w dostawie. W takich przypadkach, koszty ewentualnej ponownej wysyłki pokrywa Klient.".


4.4. Po zatwierdzeniu zawartości swojego koszyka zakupów, Klient musi: - uzupełnić wszystkie wymagane informacje, w tym te dotyczące zawartości i warunków płatności ;
- oświadczyć, że bez zastrzeżeń akceptuje całość Ogólnych Warunków Sprzedaży.


Po wprowadzeniu lub zmienieniu tych informacji i pod warunkiem wyraźnej akceptacji Ogólnych Warunków Sprzedaży, Klient zakończy swoje zamówienie, klikając przycisk "Potwierdź moje zamówienie" znajdujący się na stronie płatności.


Zatwierdzenie zamówienia przez "podwójne kliknięcie" przez Klienta oznacza akceptację cen i cech produktów zakupionych przez Klienta.ARTYKUŁ 5 - SPOSÓB ZAMÓWIENIA - POTWIERDZENIE
5.1. Po zatwierdzeniu Zamówienia przez Klienta zgodnie z warunkami artykułu 4.4, e-mail z potwierdzeniem, potwierdzającym odbiór Zamówienia i zawierającym wszystkie te informacje, jest wysyłany przez MANCUP "LiveDeco"do Klienta w jak najkrótszym czasie.".


5.2. Zamówienie będzie uważane za ostateczne dopiero po wysłaniu przez MANCUP "LiveDeco» do Klienta w wiadomości e-mail z potwierdzeniem, o którym mowa w artykule 5.1, a sprzedaż Produktu(ów) zostanie potwierdzona dopiero po zapłaceniu przez Klienta odpowiadającej ceny.

5.3. Oferty produktów i cen są ważne, dopóki są widoczne na stronie internetowej, przy czym strona internetowa jest aktualizowana codziennie.

Oferty produktów są dostępne do wyczerpania zapasów. W przypadku, gdy produkt będzie niedostępny, na przykład z powodu braku zapasów, MANCUP „LiveDeco» zobowiązuje się, z jednej strony, do usunięcia go ze strony internetowej jak najszybciej.

Operacje handlowe lub promocyjne są oznaczone jako takie na stronie internetowej i wskazują ich okres ważności.

5.4. W przypadku, gdy produkt zamówiony przez klienta byłby niedostępny, zwłaszcza z powodu zatrzymania produkcji lub dystrybucji przez dostawcę, MANCUP "LiveDecoZobowiązuje się poinformować Klienta e-mailem, jak tylko dowiedzi się o tej niedostępności.


MANCUP "LiveDecoWtedy poinformuje Klienta, jeśli to konieczne, o nowym terminie, w którym dany produkt będzie dostępny, oraz zaproponuje mu, jeśli istnieje, równoważny produkt.


W przypadku odmowy Klienta oczekiwania na dostępność produktu lub odmowy akceptacji równoważnego produktu, Klient zostanie zwrócony za cenę Produktu, jeśli jego konto bankowe zostało obciążone, w ciągu 14 dni od daty potwierdzenia tej odmowy.


5.5. Zgodnie z postanowieniami artykułu L.121-11 Kodeksu Konsumenckiego, MANCUP "LiveDeco"ma prawo odmówić dowolnego Zamówienia z uzasadnionego powodu, zwłaszcza w przypadku problemów z płatnością, przewidywalnych trudności z dostawą, nieprawidłowego zamówienia lub składanego w złej wierze. MANCUP "LiveDecoZastrzega sobie również prawo do żądania drogą mailową i/lub telefoniczną dokumentów potwierdzających tożsamość, w takim przypadku Klient będzie miał możliwość anulowania swojego zamówienia.


Po otrzymaniu zamówienia, MANCUP "LiveDeco"ma prawo odmówić, w przypadku gdy ceny wyświetlane online lub wynikające z zamówienia byłyby, zwłaszcza ze względu na błąd lub awarię techniczną, błąd komputerowy, śmiesznie niskie w porównaniu do rzeczywistej ceny sprzedaży produktu.ARTYKUŁ 6 - SPOSÓB ZAMÓWIENIA - CENA PRODUKTÓW
6.1. .Cena produktów podana na stronie internetowej jest w euro i zawiera wszystkie podatki.


Ceny produktów nie uwzględniają udziału Klienta w kosztach logistycznych (przygotowanie; wysyłka) i dostawy, które pozostają na koszt Klienta. Całkowita kwota jego udziału w tych kosztach jest komunikowana Klientowi, albo podczas jego logowania na stronę internetową, albo podczas rozmowy z Obsługą Klienta, zanim dokona on walidacji swojego zamówienia.


6.2. Dla dostaw Produktów poza terytorium Francji, stosowane będą przepisy przewidziane przez Ogólny Kodeks Podatkowy w odniesieniu do VAT. Dla dostawy poza Unią Europejską, Klient będzie musiał zapłacić cła, VAT lub inne podatki należne przy imporcie produktów do kraju miejsca dostawy.


Formalności z tym związane są wyłącznie na koszt Klienta, chyba że zaznaczono inaczej. Klient jest jedynie odpowiedzialny za sprawdzenie możliwości importu zamówionych produktów zgodnie z prawem terytorium kraju dostawy.


6.3. MANCUP "LiveDeco» zastrzega sobie prawo do zmiany cen w dowolnym momencie i bez uprzedzenia, ale cena obowiązująca przy zamówieniu klienta pozostanie taka, jak w podsumowaniu jego koszyka zakupów podczas potwierdzania zamówienia. Ceny wyświetlane online lub wynikające z zamówienia są gwarantowane, chyba że okażą się, zwłaszcza z powodu błędu lub awarii technicznej, błędu komputerowego, śmiesznie niskie w porównaniu z rzeczywistą ceną sprzedaży produktu.ARTYKUŁ 7 - PŁATNOŚĆ
7.1. Zakres płatności Cena Produktów oraz koszty przygotowania logistycznego i dostawy są płatne w całości przez Klienta w momencie składania Zamówienia.


Klient zobowiązuje się również do zapłacenia lub do zorganizowania zapłaty, w razie potrzeby, bezpośrednio do spedytora lub przewoźnika, cła, VAT-u lub innych podatków należnych w związku z importem produktów do kraju miejsca dostawy.


7.2. Sposób płatności Klient może zapłacić za zamówienie kartą bankową, w bezpiecznym środowisku, zgodnie z warunkami proponowanymi na stronie internetowej.


Zlecenie płatności dokonane kartą bankową nie może być anulowane. Płatność za zamówienie przez Klienta jest nieodwołalna, bez uszczerbku dla prawa Klienta do odstąpienia od umowy.


Dla zamówienia przez stronę www.livedeco.com, lub telefonicznie za pośrednictwem Działu Obsługi Klienta, Klient potwierdza i gwarantuje, że jest posiadaczem karty bankowej i że na niej znajdują się wystarczające środki na pokrycie kosztów Zamówienia.


Konto bankowe Klienta zostanie obciążone po upływie jednego (1) dnia od daty potwierdzenia zamówienia. Płatność będzie uznana za zrealizowaną po potwierdzeniu zgody przez centra płatności bankowych.


Klient może również uregulować zamówienie:
- Czek na rzecz MANCUP "LiveDeco». W przypadku braku otrzymania czeku w ciągu 7 dni od potwierdzenia zamówienia przez MANCUP «LiveDeco» lub w przypadku odrzucenia czeku przez bank, MANCUP «LiveDecoZastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia
- Przelewem na rzecz MANCUP "LiveDeco"(dane bankowe będą podane w momencie składania Zamówienia. W przypadku braku otrzymania przelewu w ciągu 7 dni od potwierdzenia Zamówienia przez MANCUP "LiveDeco» lub w przypadku odrzucenia przelewu przez bank, MANCUP «LiveDecoZastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia
- Przez Paypal. Klient gwarantuje wtedy MANCUP "LiveDeco"że ma niezbędne uprawnienia do korzystania z tego sposobu płatności podczas składania zamówienia"
- Za pomocą metody finansowania: 3X BEZ OPŁAT FRANFINANCE.


Klient gwarantuje MANCUP "LiveDeco"że posiada ewentualne wymagane uprawnienia do korzystania z tych metod płatności podczas składania zamówienia.".


Generalnie, Klient gwarantuje MANCUP "LiveDeco», podczas składania Zamówienia, że jest w pełni upoważniony do korzystania ze środka dostarczonego do zapłaty za swoje zamówienie i że dysponuje ewentualnie potrzebnymi uprawnieniami do korzystania z wybranego sposobu płatności.


Strona internetowa korzysta z jednego z najbardziej efektywnych systemów zabezpieczających SSL (Secure Socket Layer), aby chronić wszystkie wrażliwe dane związane z metodami płatności. Dla bezpieczeństwa transakcji, MANCUP "LiveDeco"korzysta z partnera Atos Worldline, który podlega normie bezpieczeństwa zwanej "PCI-DSS" (Payment Card Industry Data Security Standard). Podczas płatności przez Klienta, jego dane bankowe są szyfrowane protokołem HTTPS, a następnie przesyłane do serwerów, które są w stanie je odszyfrować. Aby uniknąć nadużyć i/lub oszustw, autoryzacje i dane bankowe są wtedy sprawdzane bezpośrednio u banku Klienta. Klient ma również możliwość zapisania informacji dotyczących jego karty płatniczej typu CB, Visa, MasterCard lub American Express, aby ułatwić mu przyszłe zakupy na stronie internetowej. Te informacje są przechowywane i zabezpieczane przez naszego partnera Atos Worldline: MANCUP."LiveDeco", nigdy nie ma dostępu do poufnych informacji dotyczących wspomnianych środków płatności.


7.3. Niewypłacalność i zastrzeżenie własności Zamówione Produkty pozostają własnością MANCUP "LiveDeco» do momentu pełnej i ostatecznej zapłaty ceny sprzedaży.


W przypadku dostawy i braku płatności, MANCUP "LiveDeco"Ma prawo do roszczenia zamówionych produktów, Klient zobowiązuje się zwrócić każdy nieopłacony produkt, ponosząc wszystkie koszty.".ARTYKUŁ 8 - DOSTAWA
8.1. Miejsce dostawy Zasady, dostawa Produktów nastąpi, po zarejestrowaniu płatności za Zamówienie, na adres dostawy wskazany przez Klienta podczas składania Zamówienia. Klient otrzyma wiadomość e-mail z informacją o wysyłce Produktów.
MANCUP "LiveDeco» zapewnia dostawę zamówień do następujących krajów i terytoriów: Francja i Europa.
Klient ma również możliwość dostarczenia Produktów do wybranej osoby fizycznej, której stałe miejsce zamieszkania znajduje się we Francji metropolitalnej.


8.2. Udział w kosztach przygotowania i dostawyKwota brutto udziału Klienta w kosztach logistycznego przygotowania (przetwarzanie; wysyłka) i dostawy Zamówienia zostanie podana Klientowi przed ostatecznym zatwierdzeniem Zamówienia.


8.3. Czas dostawy Czas dostawy zostanie wskazany Klientowi w trakcie procesu składania Zamówienia, przed zatwierdzeniem Zamówienia i przed płatnością.


W każdym przypadku maksymalny termin dostawy wynosi trzydzieści (30) dni roboczych od momentu złożenia zamówienia na Produkt, chyba że klientowi wskazano inaczej przed złożeniem zamówienia.

Jeśli Zamówienie zawiera Produkty dostarczane w różnych terminach, Klient może zdecydować się na odbieranie swoich Produktów osobno, zgodnie z datami podanymi na każdej karcie Produktu, kontaktując się z Obsługą Klienta MANCUP « LiveDeco"; jednak ta opcja może wiązać się z większym udziałem Klienta w kosztach przygotowania logistycznego i dostawy, co zostanie mu wskazane przez Obsługę Klienta. Jeśli Klient zdecyduje się na otrzymanie swojego Zamówienia za jednym razem, otrzyma je zgodnie z najpóźniejszym terminem dostawy.


W przypadku opóźnienia w dostawie, Klient może odstąpić od sprzedaży na warunkach przewidzianych w artykule L.216-2 Kodeksu Konsumenckiego, pod warunkiem, że stwierdzone opóźnienie w dostawie nie jest związane z Klientem, zwłaszcza w przypadku niedostępności do odbioru jego dostawy.


8.4. Miejsce dostawy. Dostawa jest uznawana za wykonaną, gdy Klient fizycznie przejmuje Produkt w miejscu dostawy uzgodnionym z Klientem podczas składania Zamówienia i, jeśli to konieczne, z przewoźnikiem. Przejęcie Produktu jest potwierdzane przez system kontroli i śledzenia używany przez przewoźnika.


8.5. Odbiór produktów w przypadku nieobecności W przypadku braku odbioru w terminie określonym przez przewoźnika, produkty zostaną zwrócone do MANCUP "LiveDeco", który zastrzega sobie prawo do zwrotu kosztów Klientowi, koszty wysyłki pozostają na koszt Klienta.


8.6. Efekt dostawy Przeniesienie ryzyka następuje przy dostawie, w momencie, gdy Klient fizycznie przejmuje posiadanie Produktów na adres dostawy wskazany przez Klienta, lub u przewoźnika.


Bez uszczerbku dla terminu, który Klient ma na wykonanie swojego prawa do odstąpienia od umowy, od momentu otrzymania Produktów, obowiązkiem Klienta lub odbiorcy jest upewnienie się, że dostarczone Produkty odpowiadają jego Zamówieniu, oraz sprawdzenie stanu i zgodności Produktów z jego Zamówieniem.


Klient (lub, jeśli to dotyczy, odbiorca) sformalizuje swoją akceptację dostawy poprzez podpisanie pokwitowania dostawy wydanego przez przewoźnika.


Jeśli podczas dostawy zewnętrzny wygląd przesyłki nie jest idealny, Klient lub odbiorca Produktów otworzy przesyłkę w obecności przewoźnika, aby sprawdzić stan Produktów. W przypadku uszkodzeń wynikających z transportu, Klient powinien odmówić przyjęcia uszkodzonych Produktów i zaznaczyć "odmowa z powodu uszkodzenia" na formularzu zwrotu.


W przypadku widocznego uszkodzenia przesyłki, Klient powinien zgłosić wszelkie zastrzeżenia i reklamacje, które wydają się uzasadnione; jeśli to konieczne, powinien odmówić przyjęcia przesyłki.


Bez uszczerbku dla gwarancji, z których Klient korzysta na mocy artykułu 9, w przypadku każdej reklamacji dotyczącej widocznego defektu lub uszkodzenia podczas dostawy Produktu, Klient powinien jak najszybciej skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta, po to, by z jednej strony, zachować prawa MANCUP "LiveDeco» wobec przewoźnika, a z drugiej strony, w przypadku gdy Produkt jest nadal w posiadaniu Klienta, rozpocząć procedurę zwrotu zgodnie z warunkami określonymi w artykule 9.4.


W przypadku odmowy odbioru lub zwrotu Produktu z powodów wymienionych w poprzednim akapicie, Klient może poprosić o ponowną dostawę lub anulowanie swojego zamówienia na warunkach określonych w artykule 9.1.3.ARTYKUŁ 9 - ZGODNOŚĆ - GWARANCJA - PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
9.1. Zgodność produktów

Gwarancja zgodności z prawem, o której mowa w artykułach L.217-4 do L.217-14 Kodeksu Konsumenckiego oraz gwarancja dotycząca wad rzeczy sprzedanej, o której mowa w artykułach 1641 do 1649 i 2232 Kodeksu Cywilnego, będą stosowane zgodnie z prawem.
W przypadku działań związanych z gwarancją zgodności z prawem, konsument:
- ma prawo do podjęcia działań w ciągu dwóch lat od daty dostarczenia towaru, - może wybrać między naprawą a wymianą towaru, pod warunkiem spełnienia warunków kosztowych przewidzianych w artykule L.217-9 kodeksu konsumenckiego,
- jest zwolniony z obowiązku dostarczenia dowodu na istnienie niezgodności towaru w ciągu dwudziestu czterech (24) miesięcy od dostarczenia towaru. Ten okres wynosi sześć (6) miesięcy dla towarów używanych. Gwarancja zgodności z prawem obowiązuje niezależnie od gwarancji komercyjnej. W przypadku, gdy konsument zdecyduje się na skorzystanie z gwarancji przeciwko ukrytym wadom sprzedanej rzeczy, jak przewidziane w artykule 1641 kodeksu cywilnego, może wybrać między unieważnieniem sprzedaży a obniżeniem ceny sprzedaży zgodnie z artykułem 1644 tegoż kodeksu.


9.1.1. Informacje i opisy podane dla każdej karty produktu, w szczególności zdjęcia, dane techniczne i opis, są przekazywane do MANCUP "LiveDeco"przez producentów Produktów.".


Zgodnie z artykułem L.111-1 Kodeksu Konsumenckiego, MANCUP "LiveDeco"Ma na celu poinformowanie Klienta i umożliwienie mu zapoznania się z podstawowymi cechami Produktu."


Przed wysyłką, produkty dostarczane Klientowi są sprawdzane, aby upewnić się, że są zgodne z opisem podanym na stronie internetowej.


Jednakże zaznacza się, że ze względów technicznych (fotograficznych i informatycznych), rzeczywiste wygląd Produktów może czasami nieznacznie różnić się od tego, co prezentowane jest na zdjęciach na stronie.


9.1.2. Niemniej jednak, jeśli to właściwe, warunki gwarancji specyficznych, z których korzysta Klient na podstawie danego Produktu, Produkty prezentowane na stronie internetowej podlegają poniższym warunkom gwarancji ustawowej.


Zgodnie z artykułem L.217-4 Kodeksu Konsumenckiego: "Sprzedawca dostarcza towar zgodny z umową i odpowiada za wady zgodności istniejące w momencie dostawy. Odpowiada również za wady zgodności wynikające z opakowania, instrukcji montażu lub instalacji, gdy ta została mu powierzona przez umowę lub została przeprowadzona pod jego odpowiedzialnością".


Zgodnie z artykułem L.217-8 Kodeksu Konsumenckiego:
"Kupujący ma prawo wymagać zgodności towaru z umową".

Zgodnie z artykułem L.217-5 Kodeksu Konsumenckiego:
Aby być zgodnym z umową, dobro musi:
- Być odpowiednim do zwykle oczekiwanego użytkowania podobnego dobra i, w razie potrzeby:
• Pasować do opisu podanego przez sprzedawcę i posiadać cechy, które ten prezentował kupującemu w formie próbki lub modelu;
• Prezentowanie cech, których nabywca może słusznie oczekiwać w odniesieniu do publicznych oświadczeń składanych przez sprzedawcę, producenta lub jego przedstawiciela, zwłaszcza w reklamie lub na etykiecie;

- Lub prezentować cechy określone za zgodą obu stron lub być odpowiednie do każdego specjalnego celu poszukiwanego przez kupującego, o którym sprzedawca został poinformowany i który zaakceptował.

- Zgodnie z artykułem L.217-7 Kodeksu Konsumenckiego: "Wady zgodności, które pojawiają się w ciągu 24 miesięcy od wydania towaru, są domniemane istnieć w momencie wydania, chyba że udowodnione jest inaczej. Dla towarów sprzedanych jako używane, ten okres jest ustalony na sześć miesięcy. Sprzedawca może zwalczać to domniemanie, jeśli nie jest ono zgodne z naturą towaru lub zgłoszoną wadą zgodności". - Zgodnie z artykułem L.217-12 Kodeksu Konsumenckiego: "Roszczenie wynikające z wady zgodności przedawnia się po dwóch latach od wydania towaru."


9.1.3. Zgodnie z artykułami L.217-9 i L.217-10 Kodeksu Konsumenckiego, naprawa konsekwencji niezgodności lub ukrytych wad, należycie ustalonych i potwierdzonych jako takie przez MANCUP "LiveDeco», zawiera według wyboru Klienta, chyba że taki wybór pociąga za sobą koszty wyraźnie nieproporcjonalne do wartości produktu lub znaczenia wady, w porównaniu z inną metodą, naprawę lub wymianę Produktu.


Jeśli naprawa i wymiana towaru są niemożliwe, Klient może zwrócić towar i otrzymać zwrot ceny lub zatrzymać towar i otrzymać zwrot części ceny.


W tych różnych przypadkach, Klient powinien skontaktować się z Obsługą Klienta i ustalić warunki zwrotu danego Produktu, postępując zgodnie z procedurą przewidzianą w sekcji "Moje Zamówienia" na stronie internetowej.


O ile jest to uzasadnione, zastosowanie postanowień artykułów L.217-9 i L.217-10 Kodeksu Konsumenckiego ma miejsce bez jakichkolwiek kosztów dla kupującego.


9.1.4 W konkretnym przypadku specjalnych operacji z Produktami, które nie są sprzedawane jako nowe, MANCUP "LiveDeco» wskaże ewentualne wady Produktów. Te wady będą brane pod uwagę przy zastosowaniu artykułu L.217-8 Kodeksu Konsumenckiego.


9.2. Gwarancja rozszerzona Niektóre Produkty korzystają z gwarancji rozszerzonej. W takich przypadkach warunki i okres gwarancji są określone na karcie gwarancyjnej dostarczanej z Produktem. Nie obejmuje ona szkód, uszkodzeń lub awarii wynikających z nieprzestrzegania zaleceń dotyczących użytkowania.


Do wdrożenia rozszerzonej gwarancji, Klient powinien skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta, aby zapoznać się ze specyficzną procedurą wynikającą z tego.


Produkt zostanie wymieniony na identyczny produkt. Zostanie dostarczony do Klienta na koszt MANCUP.LiveDeco", chyba że dojdzie do wyczerpania zapasów lub zniknięcia Produktu z oferowanego asortymentu. W takim ostatnim przypadku, MANCUP "LiveDeco"Zwróci Klientowi cenę Produktu.".


9.3. Gwarancja na wady ukryte
Zgodnie z artykułem 1641 Kodeksu Cywilnego: "Sprzedawca jest zobowiązany do gwarancji z tytułu ukrytych wad rzeczy sprzedanej, które czynią ją nieodpowiednią do zamierzonego użytku, lub które tak bardzo ograniczają ten użytk, że kupujący nie nabyłby jej, lub zapłaciłby niższą cenę, gdyby znał te wady". Zgodnie z artykułem 1642 Kodeksu Cywilnego: "Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za wady widoczne, o których kupujący mógł się przekonać sam". Zgodnie z artykułem 1643 Kodeksu Cywilnego: "Jest odpowiedzialny za wady ukryte, nawet jeśli ich nie znał, chyba że w tym przypadku zastrzegł, że nie będzie zobowiązany do żadnej gwarancji". Zgodnie z artykułem 1644 Kodeksu Cywilnego: "W przypadku artykułów 1641 i 1643, kupujący ma prawo do zwrotu rzeczy i otrzymania zwrotu pieniędzy, lub do zatrzymania rzeczy i otrzymania zwrotu części ceny, która będzie ustalana przez ekspertów" Zgodnie z artykułem 1645 Kodeksu Cywilnego: "Jeśli sprzedawca znał wady rzeczy, jest zobowiązany, oprócz zwrotu otrzymanej ceny, do zapłaty kupującemu wszelkich odszkodowań". Zgodnie z artykułem 1646 Kodeksu Cywilnego: "Jeśli sprzedawca nie znał wad rzeczy, jest zobowiązany jedynie do zwrotu ceny i zwrotu kupującemu kosztów wynikłych z sprzedaży". Zgodnie z artykułem 1647 Kodeksu Cywilnego: "Jeśli rzecz, która miała wady, zginęła z powodu swojej złej jakości, strata spada na sprzedawcę, który jest zobowiązany do zwrotu ceny i innych odszkodowań wyjaśnionych w dwóch poprzednich artykułach. Ale strata spowodowana przypadkiem będzie na koszt kupującego". Zgodnie z artykułem 1648 Kodeksu Cywilnego: "Pozew wynikający z wad uniemożliwiających korzystanie z rzeczy musi być wniesiony przez nabywcę w ciągu dwóch lat od odkrycia wady".


9.4. Prawo do odstąpienia od umowy


9.4.1. MANCUP "LiveDecoUważa, że każdy Klient, który nie jest zadowolony z zamówionych Produktów, powinien być w stanie skorzystać ze swojego prawa do odstąpienia od umowy, bez żadnych kar, w najlepszych warunkach.


Zgodnie z artykułami L.221-18 i następnymi Kodeksu Konsumenckiego, prawo do odstąpienia od umowy przysługuje w ciągu czternastu dni kalendarzowych od dnia otrzymania Produktu.


Klient zwracający Produkt w ramach korzystania z prawa do odstąpienia od umowy, ma prawo do zwrotu ceny zamówionych Produktów i kosztów dostawy. Na propozycję MANCUP «LiveDeco", Klient, który skorzystał z prawa do odstąpienia od umowy, może jednak wybrać wymianę lub wydanie kredytu.


9.4.2. Aby skorzystać z tego prawa do odstąpienia od umowy, MANCUP "LiveDeco"sugeruje, aby klient postępował zgodnie z procedurą przewidzianą w sekcji "Moje zamówienia" na stronie internetowej lub skontaktował się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem 01 79 72 50 05 (koszt połączenia lokalnego) lub skorzystał z poniższego formularza odstąpienia od umowy:

Zgodnie z artykułem L221-5 Kodeksu Konsumenckiego ("ustawa Hamon") z czerwca 2014 roku, Klient Konsument może znaleźć poniżej wzór formularza odstąpienia od umowy dla zamówienia złożonego na stronie:

Formularz odstąpienia od umowy

(Proszę wypełnić i odesłać ten formularz tylko w przypadku, gdy chcesz wycofać się z umowy.)


Do wiadomości:

MANCUP SARL / LIVEDECO.COM
8 ULICA DES GLAIRAUX
38120 ST EGREVE

Niniejszym informuję / informujemy (*) o moim / naszym (*) odstąpieniu od umowy o sprzedaży dobra (*) / świadczenie usług (*) poniżej:

Zamówiony (*)/odebrany (*) :

Nazwa Klienta(-ów):

Adres Klienta (Klientów) :

Podpis(y) Klienta(ów) (tylko w przypadku powiadomienia o niniejszym formularzu na papierze):

Data :

Skreśl niepotrzebne informacje.


Zwrot pieniędzy zostanie dokonany najpóźniej w ciągu czternastu dni od daty, kiedy MANCUP "LiveDeco» jest informowana o decyzji Klienta o wycofaniu się. Zwrot może zostać odłożony do momentu odebrania Produktu przez dział Zwrotów MANCUP «".LiveDeco» lub do momentu, gdy Klient dostarczy dowód wysyłki Produktu, przy czym za datę przyjmuje się pierwsze z tych zdarzeń.


Zwrot pieniędzy zostanie dokonany za pomocą metody płatności użytej do złożenia zamówienia.


Tylko zwroty lub wymiany pełnych produktów (akcesoria, instrukcje itp.) w idealnym stanie sprzedaży (niebrudne, nieuszkodzone, nieużywane) będą akceptowane. Aby ułatwić rozpatrzenie Twojego wniosku i przyspieszyć zwrot pieniędzy, zalecamy wysłanie do nas starannie wypełnionego formularza zwrotu.


Koszty zwrotu towarów z Produktu ponosi Klient, chyba że Produkt ma stwierdzone wady zgodności lub ukryte wady.


9.4.3. W przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy tylko dla części zamówienia, zwrotowi podlega tylko cena faktur za zwrócone produkty.


W przypadku częściowego wycofania się z Zamówienia, Klient, który skorzystał z darmowej dostawy przy początkowym Zamówieniu, ze względu na przekroczenie pewnej kwoty zamówienia, może zostać obciążony ponownie kosztami dostawy odpowiadającymi jego rzeczywistemu zamówieniu, jeśli to ostatnie spadłoby poniżej progu darmowej dostawy.


9.4.4. Wyjątkowo, prawo do odstąpienia od umowy nie może być wykorzystane dla umów wymienionych w artykule L.221-28 Kodeksu Konsumenckiego, w tym zwłaszcza umów na dostarczenie towarów wykonanych według specyfikacji konsumenta lub wyraźnie spersonalizowanych, lub które ze względu na swoją naturę, nie mogą być odesłane lub mogą szybko stracić ważność.


Produkty objęte wyłączeniem prawa do odstąpienia od umowy są wskazywane Klientowi przed złożeniem zamówienia, w opisach produktów.


9.5. Procedura zwrotu Produkty muszą być zwrócone do MANCUP "LiveDecoNa następujący adres:
MANCUP "LiveDecoMożesz podać tekst do tłumaczenia?
8, ULICA DES GLAIRAUX
38120
SAINT EGREVE


Produkty powinny być zwracane odpowiednio zabezpieczone i w oryginalnym opakowaniu. Powinny być w idealnym stanie do odsprzedaży. Każdy produkt, który zostanie zwrócony niekompletny, uszkodzony, umyty, zniszczony, pogorszony, zabrudzony, nawet częściowo, nie będzie zwrócony ani wymieniony.


Klient dokonuje zwrotu produktów. Zalecamy zachowanie dowodu odesłania, aby ułatwić procedury w przypadku problemów podczas transportu.


Chyba że produkt jest niezgodny z opisem lub posiada ukryte wady, koszty zwrotu towaru pokrywa Klient.

ARTYKUŁ 10 - WARUNKI UŻYTKOWANIA PRODUKTÓW

10.1. Przed każdym zamówieniem i każdym użyciem Produktów, Klient powinien przeczytać wszystkie informacje podane na stronie internetowej, zapoznać się z cechami i składnikami Produktów i upewnić się, że są one zgodne z zamierzonym przez niego użytkowaniem.


Ceny produktów nie uwzględniają udziału Klienta w kosztach logistycznych (przygotowanie; wysyłka) i dostawy, które pozostają na koszt Klienta. Całkowita kwota jego udziału w tych kosztach jest komunikowana Klientowi, albo podczas jego logowania na stronę internetową, albo podczas rozmowy z Obsługą Klienta, zanim dokona on walidacji swojego zamówienia.


10.2. Klient zobowiązuje się do systematycznego przestrzegania zaleceń dotyczących użytkowania podanych przez producenta na opakowaniu i w instrukcji obsługi Produktów przed każdym użyciem. W przypadku dodatkowych informacji dotyczących charakterystyki Produktów, prosimy o kontakt z Obsługą Klienta MANCUP "LiveDeco"jest do dyspozycji Klienta.".ARTYKUŁ 11 - ODPOWIEDZIALNOŚĆ
11.1. Produkty prezentowane na stronie internetowej są zgodne z obowiązującym prawem francuskim i normami obowiązującymi we Francji.


MANCUP "LiveDeco» zobowiązuje się wyłącznie do przestrzegania przepisów prawnych obowiązujących we Francji. Żadne regulacje specyficzne dla kraju dostawy i/lub przeglądania strony internetowej nie mogą być przeciwstawione MANCUP « LiveDeco".


Klient jest jedynym odpowiedzialnym za przestrzeganie przepisów obowiązujących w jego kraju zamieszkania lub w kraju przeznaczenia Produktów. To na nim spoczywa obowiązek zasięgnięcia informacji od odpowiednich lokalnych władz na temat ewentualnych ograniczeń importu, eksportu lub użytkowania Produktów, które zamierza zamówić na stronie internetowej.


11.2. Usługa świadczona przez MANCUP "LiveDeco"ogranicza się do dostarczania Produktów na warunkach opisanych w Ogólnych Warunkach Sprzedaży. W żadnym wypadku odpowiedzialność MANCUP "LiveDeco"Nie można jej szukać w ramach porad, zaleceń i warunków użytkowania produktów dostarczanych przez producentów na stronie internetowej lub w ich instrukcjach obsługi.".


11.3. Odpowiedzialność MANCUP "LiveDeco"jest ograniczona do bezpośrednich i przewidywalnych szkód, które mogą wyniknąć z korzystania przez Klienta ze Strony Internetowej i Produktów. MANCUP "LiveDeco"nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z winy Klienta w zakresie korzystania z Produktów.


Odpowiedzialność MANCUP "LiveDeco"nie może być pociągnięta do odpowiedzialności, jeśli nie wykonanie lub niewłaściwe wykonanie jej własnych zobowiązań wynika z winy Klienta, nieprzewidywalnych i nie do pokonania działań stron trzecich niezwiązanych z dostawą Produktów, lub w przypadku siły wyższej, nieprzewidywalnej, nie do odparcia i zewnętrznej."


Na ogół, MANCUP "LiveDeco» nie może w żadnych okolicznościach ponosić odpowiedzialności za pośrednie lub nieprzewidywalne szkody powstałe w związku z korzystaniem z witryny internetowej i zamówieniem produktów.


11.4. Odpowiedzialność MANCUP "LiveDeco» nie może być w żadnym przypadku pociągnięta do odpowiedzialności z powodu (i) treści dostępnych na innych stronach internetowych lub źródłach dostępnych za pomocą hiperłączy umieszczonych na stronie internetowej (a w szczególności z powodu reklam, produktów, usług lub jakiejkolwiek innej informacji), ani (ii) szkód jakiegokolwiek rodzaju, które mogą ponieść Klient w wyniku odwiedzenia tych stron.


Korzystanie z witryny internetowej oznacza znajomość i akceptację przez klienta cech i ograniczeń internetu oraz technologii z nim związanych, braku ochrony niektórych danych przed ewentualnymi nadużyciami lub hakowaniem i ryzyka zakażenia potencjalnymi wirusami krążącymi w sieci.


MANCUP "LiveDeco"jako że jest zależna od jakości sieci internetowej, nie gwarantuje ciągłości działania strony internetowej i nie zapewnia korekty stwierdzonych błędów w sieci internetowej. W konsekwencji, MANCUP „LiveDeco"nie może być uważana za odpowiedzialną za jakąkolwiek niedostępność strony internetowej lub jakiekolwiek problemy z połączeniem lub przerwaniem połączenia (awaria serwerów, linii telefonicznej lub jakiegokolwiek innego połączenia technicznego) podczas korzystania ze strony internetowej lub, ogólnie rzecz biorąc, wszelkie zakłócenia sieci internetowej wpływające na korzystanie ze strony internetowej. W tym kontekście, MANCUP "LiveDeco"nie jest odpowiedzialny za wysyłanie formularzy na błędny lub niekompletny adres, jakiekolwiek błędy komputerowe lub usterki stwierdzone na stronie.


11.5. Z zastrzeżeniem przeciwnych postanowień, strona internetowa jest dostępna w dowolnym miejscu, pod warunkiem spełnienia minimalnych warunków technicznych, zwłaszcza w zakresie dostępu do sieci Internet, telefonii komórkowej i kompatybilności technicznej sprzętu używanego przez Klienta. Ze względu na globalny charakter sieci Internet, Klient zobowiązuje się przestrzegać wszystkich zasad porządku publicznego dotyczących zachowania użytkowników sieci Internet, obowiązujących w kraju, z którego korzysta ze strony internetowej.ARTYKUŁ 12 - ELEKTRONICZNY PLIK - OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
12.1. Aby przetworzyć zamówienia, MANCUP "LiveDeco» przeprowadza przetwarzanie danych osobowych Klienta, które są oznaczone jako obowiązkowe w formularzach dostępnych na stronie internetowej.


12.2. MANCUP "LiveDecoZobowiązuje się do przestrzegania poufności danych osobowych przekazanych przez Klientów na stronie internetowej i do ich przetwarzania zgodnie z prawem o informatyce i wolnościach z 6 stycznia 1978 r., tak jak zostało to zmienione i obecnie obowiązuje.


Baza danych stworzona przez MANCUP "LiveDeco"W tym celu zostało zgłoszone do CNIL, zgodnie z wymaganiami ustawy o Informatyce i Wolnościach.".


12.3. Dane osobowe Klienta są zbierane i przetwarzane przez MANCUP "LiveDeco» do przetwarzania zamówień.


W zależności od wyborów dokonanych podczas tworzenia lub przeglądania swoich kont na stronie internetowej, Klient zdecyduje, czy chce otrzymywać od MANCUP "LiveDeco» i/lub od jego partnerów, oferty handlowe lub promocyjne drogą elektroniczną. Jeśli Klient nie chce już otrzymywać takich ofert, może to zrobić w dowolnym momencie, klikając na dostępny w mailach i newsletterach link elektroniczny lub modyfikując swoje konto bezpośrednio na stronie internetowej. www.livedeco.com.


12.4. MANCUP "LiveDeco"może być zmuszona do przekazania tych danych dla potrzeb przetwarzania i dostarczania zamówień przez swoich dostawców, czy obsługi posprzedażowej, oraz do przeprowadzania badań satysfakcji. Ponadto, MANCUP "LiveDeco» może również udostępnić te dane w odpowiedzi na nakaz władz sądowych lub administracyjnych.


12.5. Klient może wykorzystać swoje indywidualne prawo dostępu do pliku, prawo sprzeciwu, sprostowania lub usunięcia danych go dotyczących, albo poprzez samodzielne modyfikowanie swoich danych osobowych w przestrzeni "Moje Konto" w sekcji "Pomoc", albo poprzez wysłanie swojego żądania do MANCUP «.LiveDeco"(podając adres e-mail, imię, nazwisko, adres pocztowy), za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres [email protected] lub przez pocztę na następujący adres: MANCUP/LIVEDECO 8, rue des glairaux - 38120 Saint Egreve.


12.6. .Strona internetowa została zaprojektowana tak, aby szczególnie zwracać uwagę na potrzeby Klientów. W tym celu korzysta z plików cookie, których celem jest sygnalizowanie wizyty Klienta na stronie internetowej w ramach tworzenia jego koszyka zakupów.

Pliki cookie są przechowywane na dysku twardym Klienta przez maksymalny okres trzynastu (13) miesięcy.
Klient może sprzeciwić się zapisywaniu tych plików cookie na swoim dysku twardym, konfigurując swoją przeglądarkę w następujący sposób:


Dla Mozilla Firefox:
- wybierz menu "narzędzie";
- kliknij na ikonę "Wyczyść moje ślady";
- Znajdź menu "ciasteczko" i wybierz opcje, które Ci odpowiadają.

Dla Microsoft Internet Explorer 6.0, 7.0 i 8.0:
- wybierz menu "Narzędzia" (lub "Tools"), a następnie "Opcje internetowe" (lub "Internet Options");
- kliknij na zakładkę "Prywatność" (lub "Confidentiality");
- wybierz pożądany poziom za pomocą suwaka.
ARTYKUŁ 13 - ZAWIESZENIE - ROZWIĄZANIE
Klient może w każdej chwili zrezygnować ze swojej rejestracji na stronie internetowej i zamknąć swoje konto. W tym celu Klient powinien skierować swoją prośbę o rezygnację do Działu Obsługi Klienta.


W przypadku niewypełnienia przez Klienta któregokolwiek z jego zobowiązań kontraktowych, zwłaszcza w przypadku problemów z płatnością, MANCUP "LiveDeco» zastrzega sobie prawo do zawieszenia dostępu Klienta do stron internetowych i usług MANCUP «LiveDeco», a nawet anulować jego konto w zależności od stopnia powagi naruszeń. MANCUP «LiveDeco"Zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia jakiegokolwiek zamówienia od Klienta, z którym istnieje jakikolwiek spór.".ARTYKUŁ 14 - PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PRZEMYSŁOWEJ Wszystkie elementy publikowane na stronie internetowej, takie jak dźwięki, obrazy, fotografie, filmy, teksty, animacje, programy, szata graficzna, narzędzia bazy danych, oprogramowanie i inne technologie są chronione przez przepisy Kodeksu własności intelektualnej i należą do MANCUP.LiveDecoAby przetłumaczyć tekst, potrzebuję treści do przetłumaczenia. Proszę podać tekst w języku francuskim.


Marka LiveDeco, jak również wszystkie znaki towarowe, czy to figuratywne czy nie, a ogólnie rzecz biorąc, wszystkie inne znaki, ilustracje, obrazy i logotypy znajdujące się na artykułach, ich akcesoriach czy opakowaniach, niezależnie od tego, czy są zarejestrowane, są i pozostaną wyłączną własnością MANCUP "LiveDeco", z wyjątkiem praw do wizualizacji produktów, marek i logo dostawców Produktów prezentowanych na stronie internetowej.


Całkowite lub częściowe kopiowanie, modyfikacja lub wykorzystanie tych znaków towarowych, ilustracji, obrazów i logotypów, z jakiegokolwiek powodu i na jakimkolwiek nośniku, bez wyraźnej i wcześniejszej zgody MANCUP jest "LiveDeco", jest surowo zabronione.


Poza wszelką prośbą z jego strony, MANCUP "LiveDeco"Zakazuje wszelkiego umieszczania linku prowadzącego do Strony Internetowej. Klient, który chce umieścić na swojej stronie internetowej link bezpośrednio prowadzący do strony głównej Strony Internetowej, musi wcześniej poprosić o wyraźną zgodę MANCUP."LiveDeco".
Klienci mogą kierować komentarze, sugestie, pomysły, pytania, zdjęcia lub jakiekolwiek inne informacje (zwane dalej "Elementami Publikowanymi"), pod warunkiem, że ich treść nie jest nielegalna, zniesławiająca, oszczercza, narusza prawa własności intelektualnej, ani nie szkodzi osobom trzecim. Klient nie powinien podszywać się pod inną osobę, używając fałszywego adresu e-mail. MANCUP "LiveDeco"zastrzega sobie prawo do usuwania lub modyfikacji wszystkich Elementów Publikowanych na stronie internetowej. Klient udziela MANCUP "LiveDeco»: bezpłatne, przenaszalne i z możliwością sublicencji, prawo do korzystania, reprodukcji, modyfikacji, adaptacji, publikowania Opublikowanych Elementów, tłumaczenia ich, dystrybucji, wyświetlania na całym świecie i na każdym rodzaju nośnika do użytku komercyjnego lub niekomercyjnego, na cały okres prawny praw własności intelektualnej. Klient nie przenosi żadnych praw moralnych. MANCUP "LiveDeco"ma prawo do wykorzystywania lub nie, nazwy Klienta w związku z Elementami Opublikowanymi.".ARTYKUŁ 15 - RÓŻNE
15.1. Częściowa nieważność W przypadku, gdy jedno lub więcej postanowień Ogólnych Warunków Sprzedaży byłoby uznane za nielegalne lub niewykonalne przez właściwy sąd, pozostałe postanowienia pozostaną w mocy i zachowają swoje znaczenie i skutki.15.2. Konwencja dotycząca dowodów Akceptacja Ogólnych Warunków Sprzedaży drogą elektroniczną ma, między stronami, taką samą wartość dowodową jak porozumienie na papierze.


Informacje dostarczane przez stronę internetową są wiążące dla stron. Zarejestrowane dane będą przechowywane w systemach informatycznych MANCUP "LiveDeco"w odpowiednich warunkach bezpieczeństwa, mogą stanowić dowód dostępny dla Klienta, wymiany, zamówień i płatności dokonanych na stronie internetowej lub przez e-mail. Zakres dowodu informacji dostarczanych przez systemy informatyczne MANCUP "LiveDeco"jest to ta, która jest przyznawana oryginałowi w sensie podpisanego dokumentu papierowego.".


Zostało wyraźnie uzgodnione, że MANCUP "LiveDeco» i Klient mogą komunikować się ze sobą drogą elektroniczną lub telefonicznie za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta na stronie internetowej. Przewidziane są techniczne środki bezpieczeństwa mające na celu zapewnienie poufności wymienianych danych.


MANCUP "LiveDeco»i Klient zgadzają się, że e-maile wymieniane między nimi skutecznie dowodzą treści ich wymiany i, w odpowiednich przypadkach, ich zobowiązań, zwłaszcza w odniesieniu do przekazywania i akceptacji zamówień.


15.3. Konserwacja i archiwizacja Archiwizacja dokumentów kontraktowych jest przeprowadzana na niezawodnym i trwałym nośniku tak, aby odpowiadała wiernemu i trwałemu kopii, która może być przedstawiona jako dowód. Możesz uzyskać dostęp do zarchiwizowanych kontraktów, wysyłając prośbę o to drogą elektroniczną na adres [email protected]


15.4. Rezygnacja Fakt, że MANCUP "LiveDeco» lub Klient nie korzysta z któregokolwiek ze swoich praw na mocy Ogólnych Warunków Sprzedaży, nie oznacza to rezygnacji z jego strony z tego prawa i możliwości jego późniejszego wykorzystania, taka rezygnacja może nastąpić tylko w wyniku wyraźnego oświadczenia.


15.5. Siła wyższa Wykonanie przez MANCUP "LiveDeco"Całkowite lub częściowe wykonanie swoich zobowiązań, szczególnie dostawy, zostanie zawieszone w przypadku wystąpienia przypadkowych zdarzeń lub siły wyższej, które mogłyby przeszkadzać lub opóźniać ich wykonanie.".


Należą do nich, między innymi, ale bez ograniczeń do tej listy, wojna, zamieszki, insurekcja, niepokoje społeczne i masowe strajki generalne.
MANCUP "LiveDeco» poinformuje Klientów o wystąpieniu przypadku losowego lub siły wyższej w ciągu siedmiu dni od jego wystąpienia. W przypadku, gdy ta zawieszenie będzie trwało dłużej niż piętnaście dni, Klient będzie miał możliwość anulowania bieżącego zamówienia, a następnie nastąpi zwrot ceny zamówionych Produktów i opłaconych kosztów dostawy.ARTYKUŁ 16 - ZAWIESZENIE - ROZWIĄZANIE
Ogólne Warunki Sprzedaży podlegają prawu francuskiemu. Wiążąca jest tylko francuska wersja tych Ogólnych Warunków Sprzedaży.


W przypadku trudności występujących podczas składania zamówienia, dostawy produktów, a ogólnie w trakcie realizacji sprzedaży, Klient ma możliwość, przed podjęciem jakichkolwiek działań prawnych, poszukiwania przyjaznego rozwiązania, zwłaszcza przy pomocy stowarzyszenia konsumentów lub dowolnej innej rady, którą wybierze.


Wszelkie spory mogące wyniknąć z interpretacji lub wykonania Ogólnych Warunków Sprzedaży i ich konsekwencji zostaną skierowane do właściwych sądów.


Ogólne Warunki Sprzedaży mają zastosowanie również w relacji z każdym użytkownikiem strony internetowej, który nie złożył zamówienia, zwłaszcza jeśli chodzi o artykuły od 11 do 15.